Transport Facility

College Buses

The cater to the needs of those students who could not afford hostel but want to attend college regularly the college is also providing bus facility. The college has luxurious buses. The students who want to avail the bus facility shall have to deposit 10 months fees.

Bus Route

Bus No.1 : Fathepur, Momdabad, Gahri-bindroli, Bhovapur, Nasirpur, Harshana, Malcha, Baiyapur, Kalupur Chungi, Sonepat
Bus No.2 : Mallha Majra,Nahra, Nahri, Mandora, Mandori, Halalpur, Katlupur, Kawali
Bus No.3 : Bhainswal, Tihar-Malik, Guhna, Naina
Bus No.4 : Rahmana, Sitawali, Daburpur, Mahra, Bhutana, Chitana, Kilod, Hulari
Bus No.5 : Purkhas, Udesipur, Panchi, Chatiya-Auliya, Sandhal-kala, Sandjal-Khurd, Sahzadpur, Tharu, Jahari, Sonepat
Bus No.6 : Farmana, Ridhao, Mahipur, S.S. Majra
Bus No.7 : Luhari-Tiba, Bhadgaon, Baghru, Tihar-Baghru, Mahalana, Sec 23, Sonepat
Bus No.8 : Khanda, Sheri, Bidhlan, Nakloi, Nirthan, Silana, Chaulka
Bus No.9 : Kheri-dahiya, Jhrothi, Badhana, Kakroi, Chota Khanda, Sonepat
Bus No.10 : Selvi, Nathupur, Nangal, Rasoi, Pitampura, 20 va Mile, Rai, BadMalik, Jathedi, Liewan, Rathdhana, Bandepur, ITI Chowk
Bus No.11 : Rohan, Kharkhoda, Thana-Kala, Thana-Khurd, Turkpur, Kawali, Rohat
Bus No.12 : Dodwa, Bidhal, Pinana, Mohana, Jajee-Garhi, Machhri, RatanGarh, Badwasni